POŠTOVANI GLEDAOCI ntv MONTENA SE OPRAŠTA OD VAS I VIŠE NEĆE EMITOVATI SVOJ PROGRAM.

BILI SMO ZAJEDNO PETNAEST GODINA. MNOGO TOGA SMO PROŠLI I ODBOLOVALI ZAJEDNO, A TIMOVI MONTENE SU SE SMJENJIVALI, UVIJEK PUNI ENTUZIJAZMA I ČINILO SE NIKAD DOVOLJNO PATRIOTIZMA. NO ZA SVE USPJEHE BILI STE ZASLUŽNI VI, A ZA NEUSPJEHE MI.

MONTENA JE RODJENA KAO IDEJA U TEŠKOM VREMENU KOJA JE TREBALA PONOVO PORODITI IZ BUNILA I ZABLUDA CRNU GORU. ALI ONA TRADICIONALNA CRNA GORA SE NIJE PORODILA, ONA NAS JE SAMO NADAHNJIVALA DA ISTRAJEMO. SAD TREBAMO GRADIT NOVU CRNU GORU U KOJOJ NECE SAMO CRNOGORCI BITI „GRADJANI“.

VELIK JE BIO BROJ ISTINSKIH PRIJATELJA MONTENE KOJI SU JE DO POSLEDNJEG DANA POMAGALI, PA JE OVO I PRILIKA DA IM SVIMA ISKRENO ZAHVALIMO, KAO I VRIJEDNIM NOVINARIMA I TEHNIČKOM OSOBLJU KOJE JE U TEŠKIM USLOVIMA SVIH OVIH GODINA ISTRAJAVALO SAMO ZA JEDNU IDEJU, ZA NAŠU CRNU GORU.

SVIMA VAM ISKRENO I VELIKO HVALA

Gl i Odg Ured ntvm , Djuro Vučinić

-----------------

St.br.438/14

’’TV COMM’’ D.O.O. U STEČAJU

Na osnovu člana 134. Zakona o stečaju (Sl.list CG br.1/11),stečajni upravnik

O G L A Š A V A

PRODAJU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA „TV COMM“ D.O.O. u stečaju iz Podgorice, JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

I

Istovremeno obavještava o namjeri prodaje imovine , stečajnog sudiju, vlasnike stečajnog dužnika, stečajne povjerioce, kao i sva druga zainteresovana lica

Predmet prodaje je oprema,uređaji i inventar (kamere,kompjuteri,studijska montaža,klime...) NTV MONTENA d.o.o. „TV COMM“ iz Podgorice,po specifikaciji koja se nalazi kod stečajnog upravnika.

Imovina iz ovog oglasa prodaje se po početnoj (procijenjenoj), a ujedno i najnižoj cijeni od 10.480,00 €.

Prodaja imovine se vrši JAVNIM NADMETANJEM , prikupljanjem pismenih ponuda Pravo na dostavljanje ponuda po ovom oglasu imaju sva pravna i fizička lica, uz uslov da uplate depozit u iznosu od 5% od početne cijene iz ovog oglasa.Depozit se uplaćuje na žiro račun stečajnog dužnika broj 510-89421-79 kod Crnogorske Komercijalne Banke Podgorica.

Zainteresovana lica koja ispunjavaju zakonske uslove za sticanje imovine mogu podnijeti u skladu sa ovim oglasom pisanu ponudu , putem pošte ili neposredno na arhivi Privrednog suda u Podgorici , ul.IV proleterske br.2 .Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na kojoj mora da stoji naznaka PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA St.br.438/14 ’’TV COMM’’ D.O.O. Podgorica u stečaju – NE OTVARAJ.

Ponuda mora da sadrži, za fizičko lice podatke sa fotokopijom lične isprave, a za pravna lica podatke o registraciji pravnog lica, podatke o licu ovlašćenom za podnošenje ponude, sa propisanim punomoćjem, dokaz o uplati depozita, te iznos ponuđene cijene koja ne može biti manja od početne cijene određene ovim oglasom.

Dokaz o uplati depozita (u originalu ili ovjerenoj kopiji) dostavlja se uz ponudu ili se mora predati stečajnom upravniku,prije početka javnog nadmetanja.Ponude dostavljene bez dokaza o uplati depozita neće se razmatrati.

Neblagovremene i nepotpune ponude se neće razmatrati.

Ponude se mogu dostaviti najkasnije do 20.03.2015.godine do 12 časova , a postupak javnog otvaranja ponuda će se obaviti u kancelariji broj 30,na drugom spratu Privrednog suda u Podgorici, istog dana, sa početkom u 13 časova u prisustvu zainteresovanih ponuđača.

Smatraće se, da su ispunjeni uslovi za otvaranje ponuda ako, do naznačenog roka za dostavljanje ponuda pristigne makar jedna zatvorena pisana ponuda.

Imovina dužnika se prodaje u viđenom stanju,bez prava na naknadnu reklamaciju.

Isključivu prednost u odabiru ponude ima ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom.

Ukoliko izabrani ponuđač odustane od date ponude, gubi pravo na povraćaj depozita, a sledeći ponuđač sa najvećom ponuđenom cijenom stiče pravo na kupovinu imovine po ovom oglasu, pod uslovom da je ponudio minimum početnu cijenu.

Stečajni upravnik će donijeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača najkasnije u roku od 3 (tri)dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Uplaćeni depoziti će se vratiti ponuđačima koji ne budu odabrani, u roku od pet dana od dana pravosnažnosti odluke o prodaji, a depozit izabranog ponuđača se zadržava i uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Sa najpovoljnijim ponuđačem zaključiće se ugovor o kupoprodaji najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke stečajnog upravnika o proglašenju kupca.U slučaju, da kupac, u ovom roku ne pristupi zaključenju ugovora i ne isplati cjelokupnu kupoprodajnu cijenu na dan zaključenja i ovjere ugovora,smatraće se da je odustao od ponude i izgubio pravo na povraćaj depozita.

Kupac je obavezan da snosi troškove notarskog zapisa i ovjera,kao i sve ostale troškove koji proizilaze iz ugovora o kupoprodaji,te poreske i druge obaveze po osnovu kupoprodajnog ugovora.

DODATNE INFORMACIJE se mogu dobiti na tel.067 241 739

STEČAJNI UPRAVNIK